Over de Auteurs

With the cooperation of

Over de toetsen

Voor de Safety Academy is in samenwerking met Hogeschool Rotterdam een toetsmodel ontwikkeld. Dit model borgt de kwaliteit van de toetsing binnen de Academy en zorgt ervoor dat op basis van de toets een voldoende betrouwbaar en valide beeld wordt verkregen van het niveau van de cursist. Naast de twee kernnormen betrouwbaarheid en validiteit is bij het ontwikkelen en samenstellen van de toetsing ook rekening gehouden met de normen efficiëntie en authenticiteit.

Betrouwbaarheid

Een toets is betrouwbaar als hij specifiek, objectief en gedifferentieerd is. Dit is geborgd door in de Academy gebruik te maken van een uitgebreide set multiple choice vragen waarmee subjectief oordelen door de beoordelaar uitgesloten wordt. Ook is bewust en weloverwogen gebruik gemaakt van verschillende toetsniveaus om te kunnen differentiëren. Uit de – in het onderwijs zeer gangbare – taxonomie van Bloom zijn de leerniveaus ‘kennis’, ‘inzicht’ en ‘toepassing’ opgenomen in de toetsing van de Academy. De vragen zijn binnen deze niveaus gecategoriseerd zodat ook binnen een module gedifferentieerd kan worden naar niveau. De kennisvragen zijn gericht op het sec reproduceren van de aangeboden stof. Bij inzicht gaat het erom dat de cursist een betekenis kan geven aan de kennis en bij toepassing gaat het erom dat de cursist de kennis kan toepassen in voor hem nieuwe of afwijkende situaties.

Validiteit

Bij de norm validiteit gaat het erom dat daadwerkelijk het beoogde doel gemeten worden. Dit is geborgd door te werken met een toetsmatrix waarbij sets van vragen per leerdoel/component ontwikkeld zijn en rekening gehouden is met de voorgenoemde taxonomische niveaus. Hiermee is afgedekt dat de vragen een representatief beeld weerspiegelen van de leerinhoud van de module.

Efficiëntie

De toetsing is efficiënt doordat deze (online) zeer toegankelijk is en de vormgeving, lay-out en instructieteksten zeer helder en eenduidig zijn en de vragen waar nodig ondersteund worden door beeldmateriaal.